Reklamační řád


Na všetky nepotravinárske výrobky je záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.


Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.


Kupujúci uplatňuje reklamáciu v záručnej dobe vždy s dokladom o kúpe. Pri výrobkoch so záručným listom je povinný predložiť aj záručný list. Reklamovaný tovar predkladá vždy kompletný. V prípade nekompletného tovaru nie je možné vrátenie peňazí – je možná oprava, alebo výmena poškodených dielov.


Uplatnenie reklamácie je možné v internetovej predajni Sobík. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď a vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pri zložitejších prípadoch o reklamácii rozhodne do 3 dní, najneskôr však do 30 dní. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. V prípade nepoužívaného výrobku môže kupujúci požadovať výmenu alebo vrátenie peňazí. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.


Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Ak sa vec predáva za nižšiu cenu, použitá vec, alebo opravovaná vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.


Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.


Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.


Vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod
(nad rámec zákonom stanovenej lehoty)


Nepoužitý tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť s originálnym obalom a s kompletným príslušenstvom do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Taktiež je možná výmena za iný tovar. Táto možnosť je poskytovaná zaslaním poštou na adresu internetového obchodu. Tovar však nesmie javiť známky používania. Poštovné pri reklamácií hradí zákazník.


Pre uplatnenie reklamácie alebo pre vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod vypňte, vytlačte a elektronicky odošlite:


formulár na odstúpenie od zmluvy


Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď obchodné podmienky).